Opis zmian w wersji G-1.03-2-8.9 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / DM / DS / DC

Rafał
Odsłony: 891

Opis zmian w wersji 2-8.9 Oprogramowania do Obsługi SR / FA / SW / ST / DM/ DS / DC (*.pdf)

1. Dodanie w zakładce „Administracja” w pakiecie narzędziowym dla systemów zewnętrznych operacji „Konfiguracja weryfikacji” (w pliku pdf można znaleźć więcej informacji).
2. Dodanie w oknie weryfikacji wniosku/druku unijnego w systemach zewnętrznych przycisku „Pobierz wszystkie wyniki ZUS/KRUS”, za pomocą którego dla danego wniosku/druku unijnego można pobrać wszystkie wyniki zleconych weryfikacji w systemach ZUS i KRUS – funkcjonalność ta jest rozszerzeniem dostępnej wcześniej operacji realizowanej za pomocą przycisku „Pobierz wyniki”.
3. Dodanie automatycznego zapisywania do metryki sprawy dla wniosku wszystkich wykonanych weryfikacji w systemach zewnętrznych.
4. Rozbudowa okna „Słownik czynności wykonywanych w metrykach” o operację „Ustaw aktywność czynności we wszystkich dokumentach w systemie”, za pomocą której można ustawić widoczność czynności na wydruku metryki we wszystkich dokumentach w systemie (w ramach wszystkich modułów), bez konieczności edycji każdej z czynności.
5. Dodanie na wniosku o dopłatę do czynszu dodatkowych elementów na podstawie rozporządzenia MIiR z dnia 31 grudnia 2018r., które można uzupełnić na oknie wniosku:
• Status najemcy,
• Poprzednia forma zamieszkania wnioskodawcy,
• Podstawa pobytu - dla wnioskodawcy o obywatelstwie innym niż polskie.
6. Zmiana słownika stopnia pokrewieństwa na wniosku o dopłatę do czynszu, zgodnie z rozporządzeniem MIiR z dnia 31 grudnia 2018r.
7. Rozbudowa znacznika SWIADCZENIA dostępnego w szablonach powiadomień SMS i Email o możliwość konfiguracji jego postaci oraz rozszerzenie jego dostępności na inne typy zdarzeń.
8. Dodanie do znacznika DEC_PrzyznaneSwiadczenia_lista podznacznika drukującego kwotę przyznanego świadczenia słownie – „DEC_PrzyznaneSw_KwotaMiesiecznieSlownie".
9. Aktualizacja parametru systemowego, dotyczącego kwoty emerytury podstawowej, zgodnie z komunikatem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 13 lutego 2019r.:
• PODSTAWOWA EMERYTURA – 938,97 zł. od 01.03.2019 r.
10. Aktualizacja parametru systemowego dotyczącego kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019r.:
• PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE W GOSPODARCE – 4585,03 zł. od 01.08.2019r.
11. Dostosowanie generowania zbiorów centralnych z obszarów SR i SW na poziomie UW do wykazywania spraw zgodnie z wprowadzoną niedawno obsługą nowej listy spraw. Do zbioru centralnego jako sprawy będą wykazywane tylko sprawy zarejestrowane na liście spraw. Sprawy anulowane oraz te, które nie zawierają żadnego dokumentu nie będą wykazywane.