Nowy system do wysyłania drogą elektroniczną tytułów wykonawczych (od 2021-07-01)

Rafał

 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1) z dnia 27 kwietnia 2021 r.

zmieniające obwieszczenie w sprawie terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070 i z 2020 r. poz. 288 i 1492) ogłasza się, co następuje:

W obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 25) wyrazy "30 kwietnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "1 lipca 2021 r.".

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU WIERZYCIELA O NADANIE / ZMIANĘ / ODEBRANIE UPRAWNIEŃ DO SYSTEMU eTW

DRUK WNIOSKU (*.DOCX)

LISTA WIERZYCIELI I ICH KODY

Często zadawane pytania w sprawie Systemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych

https://podatkowyreferat.online/2021/05/12/wniosek-o-uprawnienia-do-etw/